РЕГЛАМЕНТ АВТОРИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО МАЙДАНЧИКА «GOV.AUCTION»

РЕГЛАМЕНТ АВТОРИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО МАЙДАНЧИКА «GOV.AUCTION»

Регламент авторизованого електронного майданчика «GOV.AUCTION» (Регламент) розроблений на виконання та у зв‘язку з введенням в дію Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон).

З дня публікації цього Регламенту на веб-сайті авторизованого електронного майданчика «GOV.AUCTION», правила Регламенту застосовуються до всіх закупівель, розпочатих в день публікації Регламенту та після цього.

Регламент встановлює правила роботи авторизованого електронного майданчика «GOV.AUCTION», порядок його взаємодії з усіма користувачами (замовниками та постачальниками).

I. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Авторизований електронний майданчик «GOV.AUCTION» – авторизована Уповноваженим органом інформаційно-телекомунікаційна система «Електронний майданчик «GOV.AUCTION», яка є частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою веб-сайту, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: www.gov.auction (Електронний майданчик);

Користувач - учасник, постачальник товарів, надавач послуг, виконавець робіт, замовник, централізована закупівельна організація, державні (зокрема казенні) та комунальні підприємства, їх дочірні підприємства, об'єднання підприємств, а також господарські товариства, державна або комунальна частка у статутному капіталі яких становить 50 і більше відсотків, орган оскарження, органи, які уповноважені здійснювати контроль у сфері закупівель, Казначейство та його територіальні органи в межах своїх повноважень та інші заінтересовані особи;

Оператор Електронного майданчика – Товарна біржа «ПУБЛІЧНІ АУКЦІОНИ» (Оператор);

Робочий час – проміжок часу з понеділка по п’ятницю з 8 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин (крім вихідних та святкових днів);

Визначення та терміни вживаються у цьому Регламенті значеннях, наведених у законах України «Про публічні закупівлі», «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис», Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 166, (із змінами, доповненнями та у відповідних актуальних редакціях) та інших нормативних актах, що регламентують роботу Оператора.

ІІ. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Електронний майданчик «GOV.AUCTION» є частиною електронної системи закупівель, відносно якого Уповноваженим органом прийнято рішення про авторизацію за першим та третім, другим та четвертим рівнями акредитації, згідно з Порядком функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 166 (із змінами, доповненнями та у відповідних актуальних редакціях).

Функціональні можливості, склад та перелік онлайн-сервісів, доступ Користувачу до яких надаєтьсяОператором,визначаються у тому числі, але не виключно нормативно-правовими актами у сфері закупівель: Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIII, Порядком функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 166 (із змінами, доповненнями та у відповідних актуальних редакціях), іншими актами у сфері закупівель, та рівнями акредитації Електронного майданчику.

У разі змін у законодавстві у сфері публічних закупівель та/або прийняття нових нормативних актів, які змінюють та/або доповнюють вимоги до порядку використання електронної системи публічних закупівель, порядку функціонування або користування електронними майданчиками під час здійснення публічних закупівель, Оператор змінює цей Регламент відповідно до вимог законодавства. Такий регламент набирає чинності та стає обов'язковим для Користувачів з дати публікації його нової редакції.

Оператор Електронного майданчика забезпечує на безоплатній основі рівний доступ усім користувачам до інформації про закупівлі, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом аукціону в інтерактивному режимі реального часу, інформаційну підтримку, зокрема ознайомлення з переліком замовників, інформацією про процедури закупівлі, точне визначення часу та дати подання і зміни будь-яких документів, які підлягають оприлюдненню.

Тимчасове припинення роботи авторизованого електронного майданчика для проведення технічних профілактичних робіт можливе лише у неробочий час.

Оператор може передбачити на Електронному майданчику можливість надання додаткових послуг замовнику та учаснику, у тому числі на платній основі.

ІІІ.РЕЄСТРАЦІЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ ЗАКУПІВЕЛЬ

Використання Електронного майданчика та його електронних сервісів з метою участі в процедурах закупівель за допомогою мережі Інтернет здійснюється Користувачем через Особистий кабінет, після його реєстрації в електронній системі закупівель через Електронний майданчик.

Реєстрація користувача розпочинається із заповнення відповідних інформаційних полів (реквізитів) на окремій сторінці Електронного майданчику, дані яких повинні відповідати дійсним даним (реквізитам) Користувача.

Користувач несе повну відповідальність за достовірність та повноту інформаційних полів, що підглядають заповненню при реєстрації. У разі постачання/придбання філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично діє від імені головного підприємства - платника податку стороною договору, у реквізитах, крім податкового номера платника податку додатково зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу).

Зазначені Користувачем відомості та реквізити використовуються для складання (генерації) договору приєднання до регламенту, а також документів, складання яких передбачено Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та Податковим кодексом України, зокрема: рахунків, актів наданих послуг, податкових накладних тощо.

Реєстрація в електронній системі закупівель через Електронний майданчик здійснюється одним із наступних способів ідентифікації/авторизації за допомогою:

Функціональні можливості Електронного майданчика та певні послуги, що надаються користувачу, стають доступні користувачу в залежності від рівня авторизації користувача (як замовник або учасник), яка здійснюється за вибором користувача.

ІV. МІГРАЦІЯ (ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ) КОРИСТУВАЧІВ

У випадку необхідності (потреби розвантаження Електронного майданчика, наявності іншої технологічної та/або договірної підстави), за рішенням Оператора, прийнятого в односторонньому порядку, користувачам, у тому числі ідентифікованим/авторизованим (в частині користувачів), Оператором може бути запропонована міграція (перереєстрація) таких користувачів на інший авторизований електронний майданчик, визначений Оператором.

Здійснення міграції (перереєстрації), призводить до припинення дії Договору про приєднання до цього Регламенту, укладеного користувачем з Оператором та може призводити до укладення аналогічного договору з оператором авторизованого електронного майданчику, на який буде здійснено міграцію (перереєстрацію) користувача.

Міграція (перереєстрація) передбачає, що Оператор:

V. ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ, СКАРГ

Обмін інформацією та документами, направлення звернень, запитів, повідомлень та розміщення оголошень, а також оскарження процедур закупівлі в електронній системі закупівель здійснюється користувачами Електронного майданчика в порядку, передбаченому законодавством у сфері закупівель та діяльність Оператора.

VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

За порушення вимог, установлених Законом та іншими нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до нього, винні особи, несуть відповідальність згідно з законодавством України.

VІI. ІНФОРМАЦІЯ. ІНШЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Оператор керується у своїй діяльності законодавством України, у тому числі положеннями: законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про захист персональних даних», міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

Оператор не перевіряє та не може перевірити зміст усієї інформації, яка завантажується чи використовується на Електронному майданчику.

Оператор не несе відповідальності у випадку розміщення користувачем матеріалів шкідливого та образливого характеру.

VIIІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Регламент є невід’ємною частиною Договору приєднання до Регламенту авторизованого електронного майданчику «GOV.AUCTION» та доповнює його положення. У випадку, коли положення Договору приєднання до Регламенту суперечить положенням вказаного Регламенту, до відносин застосовуються відповідні положення цього Регламенту та/або законодавства, що регулює діяльність Оператора.

Використання функціональних можливостей Електронного майданчика та надання Оператором послуг користувачам щодо доступу до електронної системи публічних закупівель та її електронних сервісів здійснюється на основі безумовної згоди користувачів з усіма положеннями цього Регламенту, а також іншими оголошеннями, змінами, правилами та умовами, розміщеними Оператором на веб-сайті Електронного майданчика, або в Особистому кабінеті користувача, спрямованими на роз‘яснення, уточнення та/або зміну положень Регламенту.

Внесення змін та доповнень до Регламенту здійснюється Оператором в односторонньому порядку з повідомленням про це на Веб-сайті Електронного майданчика (та/або Особистому кабінеті користувача). Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту їх відображення (публікації) на Веб-сайті Електронного майданчика.