ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ ДО РЕГЛАМЕНТУ АВТОРИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО МАЙДАНЧИКУ «GOV.AUCTION»

Товарна біржа «ПУБЛІЧНІ АУКЦІОНИ» (далі – Оператор) в особі генерального директора Зінченка Дениса Олександровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

____________________________________________________________ (далі – Користувач), в особі ________________________________, який діє на підставі _____________________________, з іншої сторони, надалі разом іменовані - Сторони, враховуючи, що інформаційно-телекомунікаційна система «Електронний майданчик «GOV.AUCTION» (далі – Електронний майданчик), володільцем якої є Оператор, доступ до якої здійснюється за допомогою веб-сайту, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: www.gov.auction, авторизована за першим та третім, другим та четвертим рівнями акредитації, згідно з Порядком функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 166 (із змінами, доповненнями та у відповідних актуальних редакціях) уклали цей договір приєднання в розумінні ст. 634 ЦК України та ч. 4 ст. 179 ГК України (далі – Договір приєднання, Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Користувач на підставі вільного волевиявлення приєднується до умов Договору в цілому та повністю, у тому числі, до Регламенту авторизованого електронного майданчику «GOV.AUCTION» (Електронний майданчик), який розміщено за адресою: https://gov.auction/pages/info/regulation (далі – Регламент), який є його невід’ємною частиною, а Оператор надає Користувачу доступ до онлайн-сервісів Електронного майданчику для їх використання за призначенням та надає Користувачу право на використання інформаційно-телекомунікаційної системи та її електронних сервісів з метою участі в процедурах закупівель за допомогою мережі Інтернет, в режимі онлайн.

1.2. Функціональні можливості, склад та перелік онлайн-сервісів, доступ Користувачу до яких надається Оператором, визначаються у тому числі, але не виключно нормативно-правовими актами у сфері закупівель: Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIII, Порядком функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 166 (із змінами, доповненнями та у відповідних актуальних редакціях), іншими актами у сфері закупівель, та рівнями акредитації Електронного майданчику.

1.3. Оператор повинен забезпечити можливість проведення процедур закупівель в електронній системі закупівель відповідно до отриманого рівня акредитації.

1.4. У разі внесення змін до законодавства у сфері закупівель та/або прийняття нових нормативно-правових актів Оператор повинен у місячний строк з дня оприлюднення адміністратором стандартних сценаріїв тестування на веб-порталі Уповноваженого органу привести функціональні характеристики та можливості Електронного майданчика у відповідність з такими змінами та актами.

У разі здійснення доопрацювання електронної системи закупівель Оператор Електронного майданчика повинен привести функціональні характеристики та можливості Електронного майданчика у відповідність з технічним завданням та/або стандартними сценаріями тестування у строк, встановлений адміністратором.

1.5. Оператор Електронного майданчика може надавати доступ замовникам, централізованим закупівельним організаціям, учасникам відповідно до рівня акредитації, державним (зокрема казенним) та комунальним підприємствам, їх дочірнім підприємствам, об’єднанням підприємств, а також господарським товариствам, державна або комунальна частка у статутному капіталі яких становить 50 і більше відсотків, і повинен забезпечити для усіх користувачів на безоплатній основі рівний доступ до інформації про закупівлі, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом проведення аукціону в інтерактивному режимі реального часу, інформаційну підтримку, зокрема ознайомлення з переліком замовників, інформацією про закупівлі, точне визначення часу та дати подання і зміни будь-яких документів, які підлягають оприлюдненню, а також забезпечити:

1.5.1. для замовників на безоплатній основі:

1.5.2. для учасників:

1.5.3. безперебійний обмін інформацією з веб-порталом Уповноваженого органу, зокрема забезпечити можливість прийняття, обробки і обміну документами та інформацією про здійснення закупівлі між Електронним майданчиком та веб-порталом Уповноваженого органу;

1.5.4. захист інформації про публічні закупівлі та захист конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу, що дасть змогу запобігти витоку, знищенню та блокуванню інформації, порушенню цілісності та режиму доступу до інформації;

1.5.5. можливість подання учасником тендерної пропозиції та/або пропозиції учасника закупівлі з використанням електронних сервісів з автоматичним обміном інформацією (онлайн-сервісами), доступ до яких здійснюється за допомогою Інтернету.

1.6. Оператор Електронного майданчика може передбачити на Електронному майданчику можливість надання інших послуг замовнику та учаснику, в тому числі на платній основі.

2. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ МАЙДАНЧИКОМ ТА РЕЄСТРАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ ЗАКУПІВЕЛЬ. АКЦЕПТ ОФЕРТИ.

2.1. Будь-яка особа, що застосовує та/або використовує Електронний майданчик як користувач, замовник та/або учасник, приймає таке рішення на власний розсуд та під свою відповідальність.

Використання Електронного майданчика та його електронних сервісів з метою участі в процедурах закупівель за допомогою мережі Інтернет здійснюється Користувачем через Особистий кабінет, після його реєстрації в електронній системі закупівель через Електронний майданчик.

2.2. Користувач несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним в електронній системі закупівель, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

Користувач несе відповідальність за зміст інформації, яка оприлюднюється в електронній системі закупівель. Оператор Електронного майданчика має право здійснювати контроль за інформацією, що розміщується Користувачем, та повідомляти йому, а також комісії щодо розгляду питань діяльності електронної системи закупівель про факт розміщення Користувачем інформації неналежного змісту.

2.3. Реєстрація в електронній системі закупівель через Електронний майданчик здійснюється одним із наступних способів ідентифікації/авторизації за допомогою:

2.3.1. ідентифікації через отримання Електронним майданчиком банківського платежу від Користувача. Оператор надає рахунок Користувачу для оплати. Користувач здійснює оплату отриманого рахунку з власного поточного рахунку з обов’язковим зазначенням реквізитів, зазначених у рахунку. Після перевірки Оператор Електронного майданчика може або повернути платіж Користувачу, або зарахувати його як плату за реєстрацію в електронній системі закупівель через Електронний майданчик відповідно до умов цього Договору;

2.3.2. ідентифікації через підписання договору між користувачем та Оператором Електронного майданчика.

2.4. Здійснення Користувачем одним із способів, визначених п.2.3. цього Договору ідентифікації/авторизації в електронній системі закупівель через Електронний майданчик, є повним та безумовним акцептом оферти на укладення цього Договору.

2.5. Користувач Електронного майданчику - Замовник, з метою здійснення процедур закупівель, повинен авторизуватись як Замовник, тим самим підтверджуючи правомірність застосування ним електронної системи закупівель в якості Замовника.

2.6. Користувач, який має намір прийняти участь в оголошеній процедурі закупівлі як постачальник товару (товарів), надавач послуги (послуг) та/або виконавець робіт, повинен авторизуватись як Учасник, одним із способів, зазначених у п.2.3. цього Договору.

3. ВИНАГОРОДА ОПЕРАТОРА ТА ПЛАТА ЗА РЕЄСТРАЦІЮ В ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ ЗАКУПІВЕЛЬ

3.1. Реєстрація в електронній системі закупівель та доступ до визначених онлайн-сервісів електронної системи закупівель надається Електронним майданчиком Замовнику безкоштовно у випадках, прямо передбачених цим Договором та законодавством у сфері закупівель.

3.2. За реєстрацію в електронній системі закупівель Учасника, Користувач сплачує платіж у розмірі 10,00 гривень (десять гривень) без ПДВ. Платіж Користувача за реєстрацію в електронній системі закупівель зараховується на його баланс та списується Оператором після реєстрації Учасника в електронній системі закупівель.

3.3. За надання Оператором Користувачу доступу до онлайн-сервісів Електронного майданчику для їх використання за призначенням та надання Користувачу права користування зазначеними сервісами з метою участі в процедурах закупівель в електронній системі закупівель через Інтернет, в режимі онлайн, Оператор має право на винагороду.

3.4. Винагорода Оператора оплачується Учасником на умовах 100% попередньої оплати шляхом списання грошових коштів з балансу Учасника (сервіс автоматизованого робочого місця Учасника, що відображає рух грошових коштів Учасника, що надійшли на рахунок Оператора), у вмпадках, визначених цим Договором.

3.5. Подання Учасником тендерної пропозиції/пропозиції учасника закупівлі та нарахування (стягнення) винагороди Оператора здійснюються за умови наявності на балансі Учасника грошових коштів у розмірі, не меншому ніж розмір винагороди, встановлений цим Договором та/або чинним законодавством.

За надання Оператором Учаснику доступу до онлайн-сервісів Електронного майданчика, використання зазначених електронних сервісів для подання тендерної пропозиції та/або пропозиції учасника закупівлі, що була розкрита електронною системою закупівель через електронні сервіси з автоматичним обміном інформацією (онлайн-сервісами), доступ до яких здійснюється через Інтернет, Оператор Електронного майданчика, має право на винагороду в розмірі (без ПДВ):

1) один неоподатковуваний мінімум доходів громадян — у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 20 тис. гривень;

2) сім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 50 тис. гривень;

3) двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

4) тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 1 млн. гривень;

5) сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у разі, коли вартість закупівлі становить більш як 1 млн. гривень;

6) двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у разі, коли вартість закупівлі становить більш як 4 млн. гривень.

За надання доступу до електронного каталогу та інших електронних сервісів, пов’язаних з його користуванням в електронній системі закупівель, оператором авторизованого електронного майданчика з переможця відбору, з яким замовник уклав договір, справляється плата в розмірі, що становить:

3 відсотки ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, якщо вартість закупівлі становить не більш як 50 тис. гривень;

2 відсотки ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, але не більш як 3400 гривень, якщо вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень;

1 відсоток ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір, але не більш як 3400 гривень, якщо вартість закупівлі становить більш як 200 тис. гривень.

Розмір плати, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням усіх податків і зборів (крім податку на додану вартість), що сплачуються у випадках, передбачених законодавством, та є однаковим для всіх операторів авторизованих електронних майданчиків і не може встановлюватися операторами авторизованих електронних майданчиків самостійно.

3.6. Повна оплата доступу до онлайн-сервісу для подання пропозицій (цінових пропозицій) до е-каталогу, результатом яких стало укладання Учасником договору з державним замовником, здійснюється Учасником протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати виставлення Оператором відповідного рахунку.

3.7. Поповнення балансу Учасника здійснюється в наступному порядку:

• отримання Учасником від Оператора рахунку, що є додатком до договору та містить індивідуальні реквізити, на суму попередньої оплати, визначену Учасником;

• оплата отриманого рахунку, що містить індивідуальні реквізити, з обов‘язковим зазначенням у платіжному дорученні призначення платежу «внесення авансу згідно з додатком №___

• зарахування Оператором сплачених грошових коштів на баланс Учасника протягом терміну, визначеного банківською установою;

• Учасник може сплатити суму більшу, ніж потрібно для оплати доступу до онлайн сервісу. Залишок передплати може враховуватися як оплата за використання Учасником Доступу до онлайн-сервісу в наступних періодах.

3.8. Передача Учасником розрахункових документів, складених на ім‘я Учасника, будь-якій третій особі, покладення Учасником його обов‘язку з оплати винагороди Оператора на будь-яку іншу особу, та виконання такого обов‘язку такою особою, - приймається Сторонами як належне виконання Учасником обов‘язку з оплати винагороди Оператора.

Виконання обов‘язку Учасника з оплати винагороди Оператора третьою особою не змінює особи, доступ якої до електронної системи закупівель надається Оператором за договором з Учасником.

3.9. Усі розрахунки Сторін за цим Договором здійснюються у безготівковій формі.

3.10. Первинні документи, що підтверджують здійснення господарської операції належним чином складаються Оператором в односторонньому порядку на суму коштів, що нараховані як винагорода Оператора. Відповідний Акт складається Оператором та надається Учаснику до 15 числа місяця, що слідує за місяцем проведення електронного аукціону.

3.11. У разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися винагорода, отримана Оператором за використання електронних сервісів для подання учасником тендерної пропозиції та/або пропозиції учасника закупівлі, що була розкрита електронною системою закупівель через електронні сервіси з автоматичним обміном інформацією (онлайн-сервісами), доступ до яких здійснюється через Інтернет, повертається Учаснику на баланс Учасника.

У разі відхилення тендерної пропозиції Учасника, винагорода Оператора (за використання електронних сервісів для подання учасником тендерної пропозиції та/або пропозиції учасника закупівлі, що була розкрита електронною системою закупівель через електронні сервіси з автоматичним обміном інформацією (онлайн-сервісами), доступ до яких здійснюється через Інтернет) Оператором не повертається.

3.12. Валютою Договору і валютою розрахунків є гривня. У випадку якщо Учасник є нерезидентом (у розумінні Податкового кодексу України) і не має на території України представництва (яке має банківський рахунок в уповноваженому українському банку) оплата доступу до онлайн-сервісу таким Учасником здійснюється в євро (EUR) або доларах США (USD), які виступають валютою платежу за Договором. Для здійснення валютних платежів Оператор виставляє окремий Інвойс, за зверненням Учасника.

4. ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ

4.1. Усі документи, відомості, інформація, персональні дані, отримані Оператором та пов'язані з функціонуванням Електронного майданчика, обробляються (у тому числі зберігаються) з метою забезпечення повноцінного функціонування Електронного майданчика та електронної системи закупівель, забезпечення та задоволення потреб користувачів, замовників та учасників процедур закупівель, у відповідності з вимогам із захисту інформації про закупівлі та конфіденційної інформації (крім такої, яка не може бути визнана конфіденційною), законів України «Про захист персональних даних» та «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

4.2. Акцептуючи оферту Договору приєднання до Регламенту, суб‘єкт персональних даних та володілець інформації надають Оператору ясну та чітку згоду на обробку таких даних з зазначеною метою.

4.3. Акцептуючи оферту Договору приєднання до Регламенту, користувачі дають згоду (дозвіл) Оператору на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноваження суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин, у тому числі й поширення (розповсюдження та/або оприлюднення на веб-сайті Електронного майданчика/ в електронній системі закупівель) персональних даних таких користувачів (їх уповноважених представників) в обсягах, визначених при реєстрації/авторизації на Електронному майданчику та/або при завантажені на Електронний майданчик документів, складених від імені користувача, з метою розкриття інформації про закупівлю та/або про склад осіб, зареєстрованих як замовників/учасників на Електронному майданчику.

4.4. Акцептуючи оферту Договору приєднання до Регламенту, користувачі дають згоду на отримання інформаційних повідомлень (в тому числі дзвінків, СМС та e-mail) для реєстрації, авторизації, підтвердження певних дій у Особистому кабінеті Користувача, нагадувань або повідомлень про зміни в торгах, отримання іншої інформації (в тому числі контекстної), яка є чи може бути корисною та/або потрібною Користувачу.

4.5. Передача персональних даних третім особам здійснюється лише у випадках передбачених законодавством України. Передача персональних даних третім особам, у випадках, які не передбачені законодавством, здійснюється лише за згодою Сторін. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені пpо свої пpава відповідно до ст.8 Закону України «Пpо захист персональних даних».

5. ВЗАЄМНЕ ВИЗНАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ

5.1. Сторони цього Договору взаємно визнають документи, складені ними в електронному вигляді у встановленому порядку із застосуванням Електронного цифрового підпису та підтверджують, що юридична сила електронних документів не може бути заперечена виключно через те, що вони мають електронну форму (та/або не мають паперового аналога). Надання стороні документа, складеного належним чином у електронній формі із застосуванням кваліфікованого електронного підпису не може бути підставою для витребування паперового аналога документа.

5.2. Сторони погоджуються, що пріоритетною формою складання та підписання будь-яких документів на виконання цього Договору, необхідність складання яких передбачена законодавством, - є електронна форма з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

5.3. Підготовка, підписання, пересилання та отримання документів в електронному вигляді здійснюється Користувачами у відповідності до вимог законодавства України. Сторони погодились, що пріоритетними засобами обміну електронними документами є засоби, що пропонуються Оператором.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.

6.2. Оператор не несе відповідальності за порушення обміну інформацією, що виникло внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв'язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, роботі веб-порталу, невідповідності апаратно-технічного комплексу Користувача для роботи в електронній системі закупівель.

6.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно повідомляти про їх заміну, а в разі не повідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

6.4. У разі надання Користувачем при реєстрації та/або ідентифікації недостовірних даних та/або недостовірних документів, Оператор не несе відповідальності за пов'язані з цим наслідки.

6.5. Спірні питання, що виникають між Сторонами у процесі виконання Договору вирішуються шляхом проведення переговорів, а в разі недосягнення згоди – згідно з законодавством України.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення (підписання) Сторонами або акцепту його публічної оферти і діє до повного виконання обов'язків Сторонами.

7.2. Цей Договір може бути припинено шляхом направлення стороною Договору повідомлення про припинення іншій стороні за 30 (тридцять) днів до дати припинення Договору. Зобов'язання, які виникли з цього Договору, але які не виконані до дати його припинення мають бути виконані на умовах цього Договору.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Актуальна редакція публічної оферти Договору та Регламенту знаходяться у вільному доступі на Веб-сайті Оператора.

8.2. Внесення змін та доповнень до Договору, у тому числі Регламенту, здійснюється Оператором в односторонньому порядку з повідомленням про це на Веб-сайті. Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту їх відображення на Веб-сайті.

8.3. Ця редакція Договору про приєднання до Регламенту авторизованого електронного майданчику «GOV.AUCTION», прийнята на заміну усіх попередніх редакцій та є чинною як для нових користувачів, так і для користувачів, що уклали такий договір раніше.

8.4. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться Оператором шляхом оформлення Додаткових угод до цього Договору в електронній формі, які оприлюднюються на Електронному майданчику.

Датою набрання чинності Додаткових угод до цього Договору є дата їх оприлюднення на Електронному майданчику. Оператор заздалегідь повідомляє Користувача про намір змінити умови Договору шляхом надсилання тексту додаткової угоди на вказану контактну адресу електронної пошти Користувача та/або розміщення в Особистому кабінеті Користувача відповідного повідомлення.

8.5. У випадку незгоди Користувача зі змінами, що будуть внесені до Договору Оператором, Користувач припиняє використання Електронного майданчика та розриває Договір у встановленому законодавством порядку. Продовження використання Електронного майданчика Користувачем після набрання чинності додаткової угоди є безумовним прийняттям (акцептом) відповідних змін та доповнень до Договору.

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

Товарна біржа "ПУБЛІЧНІ АУКЦІОНИ"

04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 99-А, 3-й поверх

тел. (073) 390-54-55; (044) 390-54-55

e-mail: dz.gov.auction@gmail.com

Код ЄДРПОУ:35665701

номер рахунку IBAN: UA843052990000026005006812966

в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ,

Є платником єдиного податку третьої групи за ставкою 5% без сплати податку на додану вартість

Генеральний директор

________________Д.О. Зінченко

м.п.